İHALE DETAY


İhale AdıFabrikamızdan Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne Yarı Mamul (Big Bag Torbalı) Kuru Çay Nakliye Hizmet Alımı
İhale Yapılacak BirimBÖLÜMLÜ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi21.5.2018
İhale Saati15:00
İhale Başvuru Baş.Tar.14.5.2018
İhale Başvuru Bit.Tar.21.5.2018         

          Fabrikamızdan Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına yarı mamul (big bag torbalı) kuru çay nakliye işi 4734 Sayılı KİK 3/g maddesi uyarınca istisnai kapsamda olduğundan Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 12.maddesinin 2.c bendine göre teklif alma koşuluyla Doğrudan Alım Usulü ile yapılarak gerçekleştirilecektir.

 1.İdarenin

 

 

    a.  Adresi

:

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü

Bölümlü Mah. Mithatpaşa Küme Evleri No:2 61570 Bölümlü Of/TRABZON 

   b.

Tel ve fax no’su         

:

Tel: 0 462 775 40 59   Fax: 0 462 775 43 26

2.İhale konusu hizmetin

 

 

   a.

Niteliği türü ve miktarı

:

% 20 ± opsiyonlu 1.500 Ton big bag torbalı kuru çayın karayoluyla nakliyesi.

3.İhalenin

 

 

   a.

Yapılacağı yer            

:

Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü

Satınalma Komisyonu Başkanlığı Odası

 b.

Tarih ve saati              

:

21/05/2018 Pazartesi günü saat 15.00’te.

4.    

İstekliler fabrikamızdan Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına taşınacak yarı mamul (big bag torbalı) çayın tamamına teklif vereceklerdir.

5.

İhaleye katılacak istekliler, Yarı Mamul (Torbalı) Çay Nakliye İdari Şartnamesinin 6.2 maddesinde  istenen belgelerin tümünü 6.1 maddesine göre düzenleyecekleri teklif mektubu ekinde vereceklerdir. Ayrıca Yarı Mamul (Kraft/Bigbag) Çay Nakliye Teknik Şartnamesinin 2. maddesinde belirtilen şartları sağlayacak ve istenen belgeleri de teklif mektubu ekinde vereceklerdir. 

6.

İhaleye katılacak firmalar teklif mektupları ile birlikte 150.000,00 TL.lik mal teminatına karşılık banka veya finans kurumlarından (katılım bankalarından) referans mektubu vereceklerdir.İstekliye iş kaldığı takdirde verilen referans mektubu mal teminatına çevrilecektir.

7.

Nakit olarak yatırılacak olan ihale doküman bedeli 25,00 TL olup, istekliler ihale dokümanını almak zorundadır.İhale ile ilgili bilgi almak isteyen istekliler ise mesai saatleri içerisinde fabrikamız Satınalma Komisyonu Başkanlığından bilgi alabilirler.

8.

İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif edecekleri bedelin KDV Hariç %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vermek zorundadır. Ayrıca ihale sonucu yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.

9.

İhale doküman bedeli ile geçici teminat miktarı ayrı ayrı dekont karşılığı ve dekontlarda ne için yatırıldığı belirtilmek suretiyle fabrikamızın T.C. Ziraat Bankası Of Şubesindeki TR56 0001 0002 4729 3289 8760 02 no’lu hesabına yatırılacaktır.

10.

İstekliler idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç; 21/05/2018 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar evrak kayıttan geçirmek suretiyle Bölümlü Çay Fabrikası Müdürlüğü’ne elden verebileceği gibi posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

11.

Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır

12.

 

Teşekkülümüz bu ihalede 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp "Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin" hükümlerine göre ihaleyi tamamen yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

İlanen duyurulur.