İHALE DETAY


İhale AdıOF ÇAY FABRİKASI KURU ÇAY (BİG BAG TORBA) NAKLİYE İHALESİ
İhale Yapılacak BirimOF ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi22.5.2018
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.14.5.2018
İhale Başvuru Bit.Tar.22.5.2018  Fabrikamızdan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne %20 artar eksilir opsiyonlu olmak üzere toplam 1.500 ton torbalı kuru çay (Big bag) nakliyesi için ihale yapılacaktır. Yarı mamul torbalı kuru çaylar(Big Bag) için 22.05.2018 günü saat 14.00 de Fabrikamız Satınalma Komisyonu Başkanı odasında vasıta kiralaması şeklinde hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. Söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında olduğundan ihale, Satınalma Yönetmeliğimizin 9. Maddesi gereği açık ihale usulü şeklinde duyurularak pazarlık yapılmak suretiyle sonuçlandırılacaktır. İhaleye iştirak edecek firma ve kooperatifler aşağıda maddeler halinde belirtilen evrak ve dokümanları, verecekleri teklif mektubu ile birlikte ihale tarihinden önce  Fabrikamız evrak kayıta teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İHALAYE KATILACAK OLAN FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER

 

1-Teklif mektubu (örneği) Fabrikamızdan temin edilebilir.

2-İhaleye iştirak edecek firma ve kooperatifler teklif mektupları ile birlikte  mal teminat mektubu ile banka veya finans kurumlarından teminat mektubu

3-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler teklif edecekleri bedelin KDV hariç olmak üzere en az %3 ‘ünden az olmamak üzere geçici teminat vermek zorundadırlar.

4-İhale dokümanlarını satın aldığına dair banka dekontu veya belge dosyada olacaktır. (Dokuman bedeli: 30,00 TL)

5-İhale tarihinden itibaren yaklaşık 1.500 ton torbalı(Big Bag) kuru çayın nakliyesi 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına nakledilecektir.

6-Fabrikamızdan torbalı dökme çaylar için yüklenilebilecek boşaltılabilecek özelliklere sahip (kamyon, kısmen tır vb.) çaylar için kapalı kasa tenteli veya brandalı araçların onaylı ruhsatlarının fotokopilerini gösterir kapasite durum belgesi veya kiralama yapmışsa kiralama yaptığı araçların tam olarak kullanmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı kiralama sözleşmesi,

7-Bağlı bulunduğu yerden ilgili Ticaret Sanayi Odası belgesini yeni almış olmak,

8-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin Karayolları Taşıma Kanunu veya Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre alacakları yetki belgesi olan K1 ve R1 belgeleri,

9-Teklif kooperatif adına veriliyorsa kooperatifin tüzüğü, teklif mektubunu imzalayanın yetkili olduklarına dair noter onaylı imza sirküleri,

10-SGK ve Vergi Dairesine kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

11-Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname,

12-İhale uhdesinde kalan firma karar ve sözleşme pulunu peşin yatıracaktır.

 

İlanen duyurulur.