İHALE DETAY


İhale AdıHAYRAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANKARA PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE YARI MAMUL ( KRAFT/BİG-BAG ) ÇAY NAKLİYESİ
İhale Yapılacak BirimHAYRAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi20.8.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.9.8.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.20.8.2019ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) HAYRAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Torbalı ( Yarı Mamul ) Kuru Çay Nakliyesi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi gereği istisna kapsamında olduğundan Çaykur Satınalma ve İhale Yönetmeliği 9. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/ 392192

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dere Caddesi No : 11 Hayrat / Trabzon

b) Telefon ve faks numarası

:

0462 691 32 55 – 0462 691 24 61

c) Elektronik Posta Adresi

:

hayrat@caykur.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

250 Ton Torbalı  Yarı Mamul ( Kraft/ Big-Bag ) Kuru Çay Nakliyesi.

b) Teslim yeri

:

Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Teslim tarihi idarece belirlenecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü Hayrat / Trabzon

b) Tarihi ve saati

:

20.08.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü  Hayrat / Trabzon adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar  Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü
 Hayrat / TRABZON adresine elden teslim edilmelidir. 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
40 (kırk) takvim günüdür.