KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199 
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan kadrolu personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm kadrolu personelin birinci ve ikinci disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuyla 17/9/1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 28/4/1994 tarihli ve 21918 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/6/2006
26199
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi
Sayısı
1.
26/2/2012
28215
2.
3.
 
(Değişik Ek:RG-25/2/2012-28215) Ek-1
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Merkez Teşkilatı
Kadrolu Personel Disiplin Amirleri
 
Unvanı
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
Genel Müdür
Bakan
-
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Müşavir, Özel Kalem ve Yönetim Kurulu Şube Müdürü
Genel Müdür
Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı ve Teftiş Kurulu Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Hukuk Müşaviri
I.Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
Başuzman, Şube Müdürü ve Sivil Savunma Uzmanı
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
  
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Taşra Teşkilatı
Kadrolu Personel Disiplin Amirleri
 
Unvanı
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
Pazarlama Bölge Müdürü, Fabrika Müdürü, Enstitü Müdürü, İrtibat Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Başuzman, Ünite Müdür Yardımcısı
Ünite Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Kısım Müdürü
Ünite Müdür Yardımcısı
Ünite Müdürü