SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm sözleşmeli personelin birinci ve ikinci disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 
Disipline İlişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/6/2006
26199
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
Tarihi
Sayısı
1.
25/2/2012
28215
2.
3.
 
 (Değişik ek:RG-25/2/2012-28215) Ek-1
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Merkez Teşkilatı
Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri
 
Sözleşmeli Personel
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
Genel Müdür Sekreteri
Özel Kalem Şube Müdürü
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı Sekreteri
Özel Kalem Şube Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Personeli
Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
Hukuk Müşavirliği Personeli
I.Hukuk Müşaviri
Daire Başkanlığı Personeli
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Özel Kalem ve Yönetim Kurulu Büro Personeli
Şube Müdürü
 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Taşra Teşkilatı
Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri
 
Sözleşmeli Personel
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
Ünitede Görevli Personel
Ünite Müdür Yardımcısı
Ünite Müdürü
İrtibat Müdürlüğü Personeli
İrtibat Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Temsilci
Pazarlama Dairesi Başkanı
Genel